Uttalelse vedrørende ansvarlig bruk av opioidbaserte legemidler

Generelle vurderinger for behandling av smerte i forbindelse med ethvert legemiddel med en opioid virkningsmekanisme

Ikke alle opioider er indisert for alle smerteindikasjoner. Se alltid produktomtalen.

En individualisert, pasientsentrert tilnærming til diagnose og behandling av smerte er avgjørende for å etablere en terapeutisk relasjon mellom pasient og behandler (1)

​For å optimalisere behandling med opioider:

 • Det er viktig å bruke multimodale, ikke-opioide metoder optimalt ved akutt og langvarig smerte før man går over til opioider eller samtidig med opioidbehandling (1)
 • Opioider skal kun brukes når fordelene i forhold til smerte og funksjon forventes å oppveie risikoen (2)
 • Ta i betraktning pasientvariabler som kan ha innvirkning på doseringen for den enkelte pasient før opioider tas i bruk (1)
 • Under pågående opioidbehandling bør legen samarbeide med pasienten for å evaluere og nøye overveie fordeler og risikoer ved fortsatt opioidbehandling. Utvis forsiktighet ved økning, fortsettelse eller reduksjon av opioid-dosen (2)
 • Gjør en nøye utvelgelse av pasienter. Risikofaktorer for misbruk bør evalueres og regelmessig overvåking og oppfølging implementeres for å sikre at opioider brukes på en hensiktsmessig måte og i tråd med behandlingsmålene (smerteintensitet og funksjonalitet) som avtalt med pasienten (4-5)
 • Pasientene bør gjøres oppmerksomme på de potensielle bivirkningene av opioider og risikoen for utvikling av toleranse, fysisk avhengighet og avhengighet (4-5) ​
 • Det er mulig å bli avhengig selv når opioider tas som foreskrevet (6)
 • Tegn på opioidavhengighet skal overvåkes og håndteres (4-5)

Hvis et opioid har indikasjon for og er valgt for behandling av akutte smerter, ta hensyn til:

 • Bruk bør begrenses til kortest mulig tid (1)

Hvis et opioid har indikasjon for og er valgt for behandling av langvarig smerte, ta hensyn til:

 • Opioidbehandling skal kun fortsettes når klinisk relevant forbedring i smerte og funksjon oppveier risikoen for pasientsikkerhet (2)
 • Regelmessige oppfølginger, kliniske evalueringer og re-evalueringer er nødvendig ved langvarig opioidbehandling for å vurdere smertekontroll, innvirkning på livsstil, fysisk og psykologisk velvære, bivirkninger og fortsatt behov for behandling (3-5)
 • Hvordan opioidbehandlingen skal nedtrappes om fordelene ikke oppveier risikoen (2), inkl. nedtrapping av dosen når det er mulig (4-5)

Pasienter og allmennheten kan dra nytte av informasjonsmateriell, samt tiltak for å øke bevisstheten rundt ansvarlig bruk av opioider (7)

Referanser:

 

M-N/A-NO-04-24-0001