Meddelande beträffande ansvarsfull användning av opioidbaserade läkemedel

Allmänna rekommendationer vid smärtbehandling med läkemedel med en opioid verkningsmekanism.

Inte alla opioidmediciner är godkända för alla typer av smärtindikationer. Se alltid produktresumé

Ett individanpassat, patientcentrerat förhållningssätt till diagnos och behandling av smärta är viktigt för att etablera ett terapeutiskt samarbete mellan patient och läkare (1)

För att optimera opioidbehandling:

 • Det är viktigt att multimodal, icke-opioid behandling för akut och kronisk smärta används optimalt före upptrappning till opioider eller samtidig opioidbehandling (1)
 • Opioider ska endast användas när fördelarna med smärtlindring och funktionsförbättring förväntas uppväga riskerna (2)
 • Beakta patientvariabler som kan påverka opioiddosen för den enskilda patienten innan opioider används (1)
 • Under pågående opioidbehandling bör läkaren samarbeta med patienten för att utvärdera och noggrant väga fördelar och risker med fortsatt opioidbehandling samt iaktta försiktighet vid ökning, förlängning eller minskning av opioiddosen (2)
 • Urvalet av patienter för opioidbehandling ska göras noggrant. Riskfaktorer för missbruk ska utvärderas och regelbunden övervakning och uppföljning ska genomföras för att säkerställa att opioider används på rätt sätt och i linje med behandlingsmålen (smärtintensitet och funktionalitet) enligt överenskommelse med patienten (4-5)
 • Patienter ska uppmärksammas på eventuella biverkningar av opioider och risken för utveckling av tolerans, beroende och missbruk (4-5)
 • Risk för missbruk föreligger även när opioider tas enligt ordination (6)
 • Tecken på beroende ska övervakas och åtgärdas (4-5)

Om en opioid är indicerad för och väljs för behandling av akut smärta, vänligen överväg:

 • Användningen bör ske under kortast möjliga tid (1)

Om en opioid är indicerad för och väljs för behandling av långvarig smärta, vänligen överväg:

 • Opioidbehandling ska enbart fortsätta när klinisk relevant smärt- och funktionsförbättring uppväger risk för patientsäkerheten (2)
 • Vid långvarig opioidbehandling krävs regelbunden övervakning, kliniska granskningar och omvärderingar för att bedöma smärtkontroll, påverkan på livsstil, fysiskt och psykiskt välbefinnande, biverkningar och fortsatt behov av behandling (3-5)
 • Opioidbehandlingen ska omvärderas när fördelarna inte överväger riskerna (2), inklusive nedtrappning av dosen (4-5)

Patienter och allmänhet kan ha nytta av tydligt informationsmaterial och medvetandehöjande åtgärder för att stödja en ansvarsfull användning av opioder (7)

Referenser:

 

M-N/A-SE-04-24-0001